Deklaracja dostępności Strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach

Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Opis wejścia do budynku

Lokal Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach jest usytuowany na wysokim parterze bloku mieszkalnego w pasażu miejskim. Wejście na pasaż jest wyposażone w podjazdy dla wózków inwalidzkich oraz rowerów i wózków dziecięcych. Oprócz tego znajdują się także schody.

  1. Opis dostępności pomieszczenia biblioteki

Biblioteka mieści się w jednym pomieszczeniu, które nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, gdyż jest to małe pomieszczenie, a między regałami nie ma możliwości poruszania się wózkiem inwalidzkim. Łazienka również nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line

W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.