Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Godziny otwarcia - wtorek, środa: 10.00-16.00 | czwartek, piątek: 13.00-18.00 | sobota: 9.00-13.00

Regulamin wypożyczania gier planszowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ząbkach

§ 1. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych, zwanych dalej „Grami”, ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach, zwanej dalej „Biblioteką”przez osoby zapisane do Biblioteki zwane dalej „Czytelnikami”.
 2. Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki określa Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach

§ 2. Wypożyczanie

 1. Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną
 2. Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki, po wcześniejszym zapoznaniu się z Regulaminem.
 3. Samodzielnie Gry mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 14 lat.
 4. Na każdą Grę wystawiany jest rewers, na którym Czytelnik własnoręcznym podpisem poświadcza fakt wypożyczenia oraz potwierdza, że otrzymał Grę pozbawioną wad, tzn. zgodną ze specyfikacją i w dobrym stanie.
 5. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć jedną Grę.
 6. Gry można wypożyczać na okres dwóch tygodni oraz jeden raz prolongować.
 7. Nie można prolongować Gier zarezerwowanych.
 8. Wypożyczane przez Czytelnika Gry są rejestrowane w bazie komputerowej Biblioteki u bibliotekarza i przypisane do konkretnego Czytelnika.
 9. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia Gry Czytelnikowi w uzasadnionych przypadkach (zniszczenie gry, gubienie elementów).

§ 3. Korzystanie na miejscu

 1. Czytelnik może korzystać z gier planszowych na miejscu w czasie wyznaczonym przez Bibliotekę pod opieką Bibliotekarza.
 2. Czytelnik korzystający z gier planszowych na miejscu, zobowiązany jest do poszanowania własności Biblioteki

§ 4. Przetrzymywanie zbiorów

 1. Wypożyczanie i zwrot Gry odbywa się w siedzibie Biblioteki.
 2. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry.
 3. Zwrot wypożyczonej Gry winien nastąpić do rąk Bibliotekarza. Pozostawienie Gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot.
 4. Za niezwrócone w terminie Gry, Biblioteka pobiera od Czytelnika opłatę w wysokości 1,00 za każdy kolejny rozpoczęty dzień.


§ 5. Poszanowanie i zabezpieczenie zbioru gier planszowych

 1. Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika kompletne Gry. Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Biblioteki
 2. Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, tzn. wypożyczoną grę należy zwrócić w stanie niepogorszonym.
 3. Każda Gra zawiera specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie. Czytelnik winien sprawdzić stan Gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń Gry traktowane jest jako wypożyczenie Gry kompletnej.
 4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie lub zdekompletowanie.
 5. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika Grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją. W przypadku braku możliwości sprawdzenia Gry w danym momencie (kolejka), Bibliotekarz sprawdzi stan Gry w wolnej chwili i poinformuje Czytelnika telefonicznie.
 6. W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub zdekompletowania Gry, Czytelnik jest zobowiązany, po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki: do: a) odkupienia identycznej pozycji, b)uiszczenia opłaty( cena detaliczna ), której wysokość ustalana jest z Kierownikiem Biblioteki, c) pokrycia kosztów naprawy uszkodzonej Gry. Czytelnik zobowiązuje się do wykonania jednego z ww. działań w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki.
 7. W przypadku udostępnienia swojej karty bibliotecznej innemu użytkownikowi, np. rodzic dziecku, pełną odpowiedzialność materialną ponosi właściciel karty bibliotecznej.
 8. Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
 9. Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania , zagubienia lub uszkodzenia Gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki, do czasu uregulowania należności.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ząbkach.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

 

Aneks do regulaminu wypożyczania gier planszowych w MBP w Ząbkach

§ 1. Gry planszowe wypożyczamy od wtorku do piątku. W soboty nie wypożyczamy gier i nie przyjmujemy zwrotów gier planszowych.
§ 2. Wypożyczamy 1 egzemplarz gry planszowej, niezależnie od ilości posiadanych kart bibliotecznych.


Dyrektor
Dorota Kaźmierska

Banery/Logo